PA/SA Exams 2014 – Postal Circles Wise Vacancies

March 1, 2014

PA/SA Exams 2014 – Postal Circles Wise Vacancies

 

 

POSTAL CIRCLES WISE VACANCIES

 

Code Postal Circle Code Postal Circle Code Postal Circle Code Postal Circle
               
11 ANDHRA PRADESH 17 HARYANA 23 MADHYA PRADESH 29 TAMIL NADU
               
12 ASSAM 18 HIMACHAL PRADESH 24 MAHARASHTRA 30 UTTAR PRADESH
               
13 BIHAR 19 JAMMU & KASHMIR 25 NORTH-EAST 31 UTTARAKHAND
               
14 CHHATTISGARH 20 JHARKHAND 26 ODISHA 32 WEST BENGAL
               
15 DELHI 21 KARNATAKA 27 PUNJAB    
               
16 GUJARAT 22 KERALA 28 RAJASTHAN

 

 

____________________________________________

Also SEE:-

 

Apply Online for PA/SA Exams 2014

PA/SA Exams 2014 – Postal Circles Wise Vacancies

PA/SA Exams 2014 – How to Apply

PA/SA Exams 2014 – Pattern of Examination